Menu

Akutt behov for hjelp

Følg din bedrifts varslings- og beredskapsplan. 

Varsle nødetaten
Hvis det oppstår en nødsituasjon (gasslekkasje, brann eller ulykke) ring: 

Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113 

Evakuér 
Prioriter evakuering av mennesker til sikkert område

Begrens lekkasje
Steng om mulig ventil foran lekkasjested

Tennkilder
Strømforsyning frakobles. Ingen bruk av åpen flamme, elektrisk utstyr, kjøretøy, mobiltelefoner, ladere ...

Gasslekkasje innendørs
Sørg for best mulig ventilasjon/gjennomlufting